Nyhetsgrupper

Litt mimring

Vedtekter for Seniorforeningene i EVRY, Oslo

Vedtatt på årsmøtet i lokalforening Oslo  16.02.2017

 

§ 1 – Navn

Seniorforeningenes navn er Seniorforeningen i EVRY, Oslo, heretter i vedtektene kalt Seniorforeningen.

§ 2 – Formål

Foreningens formål er å opprettholde, utdype og pleie kontakten mellom tidligere kolleger, samt å opprettholde kontakten med EVRY.

Formålet søkes oppnådd gjennom kontaktskapende, sosialt og vennskapelig samvær, utøvelse av aktiviteter og dyrking av felles interesser i større eller mindre grupper med sikte på å oppleve tilhørighet og en positiv seniortilværelse. Seniorforeningen ønsker å utvikle et godt samarbeid med det lokale EVRY-miljøet og med andre klubber/foreninger i EVRY, og med tilsvarende klubber/Seniorforeninger utenfor konsernet.

Foreningen er en frittstående, ideell og politisk nøytral med en fri og uavhengig ledelse.

§ 3 – Retningslinjer

Ved innmelding i Norsk Pensjonistforbund (NPF) følger Retningslinjer for Lokalforeninger i NPF.

§ 4 – Medlemskap

For å bli medlem må man være eller ha vært ansatt i EVRY eller i tidligere innfusjonerte selskaper.

Ektefeller/samboere og gjenlevende ektefeller/samboere kan også være medlemmer, men er ikke valgbare til styreverv.

Medlemskap forutsetter at kontingenten er betalt.

Seniorforeningen tar selv stilling til om den skal meldes inn i PF eller andre tilsvarende organisasjoner. Vedtak om innmelding skal foretas på årsmøtet og med minst 2/3 flertall.

Forening velger selv om den skal være registrert i Frivillighetsregisteret.

§ 5 – Organisasjon

Seniorforeningen ledes av et styre og komiteer.

Sammensetning og valg av styre og komiteer fremgår av § 6 pkt 8 – Valg av tillitsvalgte. Det kan etter behov velges komiteer for å gjennomføre Seniorforeningens aktiviteter.

I tillegg kan EVRY oppnevne en representant som kontaktperson til styret. Vedkommende har møterett, men ikke stemmerett på møtene og kan delta på alle aktiviteter i Seniorforeningens regi.

Styret er beslutningsdyktig når minst 3 – tre av medlemmene, hvorav ett av disse medlemmene må være leder eller nestleder, er tilstede.

Foreningen leder og organiserer sitt eget arbeid, og har alt ansvar for å planlegge og å gjennomføre aktiviteter og styre egen økonomi.

Samarbeidsutvalg (SU)

SU er et kontaktpunkt mellom Seniorforeningen og EVRY for å ivareta Seniorforeningens interesser. Styret utgjør SU og i tillegg oppnevner EVRY en representant som kontaktperson til SU. Vedkommende har møterett, men ikke stemmerett på møtene.

SU bestemmer selv sin arbeidsform.

§ 6 – Årsmøte

Ordinært årsmøte holdes en gang i året innen utgangen av februar måned, og innkalles med minst fire – 4 – ukers varsel.

Årsmøtet er beslutningsdyktig med de oppmøtte medlemmer.

Forslag til saker som ønskes opptatt på årsmøtet må skriftlig være styret i hende senest to – 2 – uker før årsmøtet. Se § 10 vedrørende frist for innsending av forslag til vedtektsendringer.

På årsmøtet skal følgende behandles:

1) Godkjenning av innkalling

2) Valg av møteleder, referent og 2 stk for underskrift av møtereferat.

3) Styrets og komiteenes årsberetninger

4) Regnskap

5) Innkomne forslag

6) Fastsettelse av årskontingent

7) Budsjett)

8) Valg av tillitsvalgte:

Styret

– Leder

– Nestleder/sekretær

– Kasserer

– Styremedlem

– Varamedlem(mer)

Valgkomité:

– Valgkomité leder

– Valgkomité medlemmer

To revisorer

Andre komiteer

– Leder

– Medlemmer

Valg av styrets Leder og Nestleder skjer annethvert år.

§ 7 – Ekstraordinært årsmøte i Seniorforeningen

Ekstraordinært årsmøte i Seniorforeningen avholdes i de tilfeller hvor styret finner det nødvendig eller hvor mer enn 1/3 av medlemmene i Seniorforeningen setter fram skriftlig krav til styret om ekstraordinært årsmøte. Styret kaller i disse tilfeller inn til ekstraordinært årsmøte med minst 3 – tre – ukers varsel.

Det ekstraordinære årsmøtet behandler kun de saker som er ført opp i innkallingen.

Dersom det er forslag om endring av Vedtektene, skal reglene i § 10 følges.

§ 8 – Generelle avstemningsregler

Vedtak og valg avgjøres ved simpelt flertall blant de fremmøtte medlemmer. Fullmakter kan ikke benyttes. Ved stemmelikhet foretas loddtrekning. Stemmegivningen skal være skriftlig om noen ber om det.

Alle valg av medlemmer til styret og andre vedtektsbestemte tillitsvalgte skjer på årsmøtet. Medlemmer i andre komiteer velges også på årsmøtet, men kan i tillegg utnevnes av styret etter behov mellom årsmøtene.

Styrets leder, nestleder/sekretær, kasserer og styremedlem velges hver for seg. Varamedlemmer velges samlet. Revisorer velges samlet. Leder for en komité velges for seg. Medlemmene i komiteen velges samlet.

Valgene gjelder for to år av gangen. For å sikre kontinuitet, velges halvparten av medlemmene forskjøvet ett år i forhold til de øvrige medlemmer.

§ 9 – Økonomi

Styret er ansvarlig for at det søker om økonomiske bidrag fra EVRY. Medlemskontingenten fastsettes av Seniorforeningens årsmøte, og innkreves av Seniorforeningen eller den det er avtalt med skal utføre denne tjenesten.

§ 10 – Endring av vedtektene

Forslag om vedtektsendring kan fremmes av styret eller det enkelte medlem i Seniorforeningen. Forslag som ønskes behandlet på det ordinære årsmøte, sendes styret senest 6 uker før årsmøtet.

Forslagene tas opp på årsmøtet og krever 2/3 flertall av de fremmøtte medlemmer for å bli vedtatt.

§ 11 – Utmelding fra NPF og andre organisasjoner.

Ved utmelding fra NPF følges § 14 i Retningslinjer for lokalforeninger tilsluttet NPF, for andre organisasjoner følges tilsvarende retningslinjer.

§ 12 – Oppløsning

Vedtak om oppløsning av Seniorforeningen kan bare skje på årsmøte og med 2/3 flertall av de fremmøtte medlemmene

Ved oppløsning av Seniorforeningen i EVRY følges § 13 i Retningslinjer for lokalforeninger tilsluttet NPF.